Souhlas se zpracováním osobních údajů

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů”) souhlasím s tím, aby společnost Nutricia a.s, se sídlem Praha 4, Na Hřebenech II 1718/10, PSČ 14000, IČO: 63079640, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 3207  (dále jen „Nutricia”), jako správce osobních údajů zpracovávala mé osobní údaje (resp. osobní údaje mého nezletilého dítěte) v rozsahu uvedeném v registračním formuláři (dále jen „Údaje “), za následujícími účely:

(i) správa členství ve věrnostním Programu PKU+ (dále jen „Program PKU+”) a plnění práv a povinností vyplývajících Nutricii jako provozovateli Programu PKU+ vůči mně jako jeho členu z obecných podmínek členství v Programu PKU+, a

(ii) zasílání informací o Nutricii, akcích pořádaných Nutricií, produktech a činnostech Nutricie a o vědeckých poznatcích z oblasti činnosti Nutricie, a to formou elektronické pošty v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, tak v jiné formě (poštou, telefonicky, prostřednictvím SMS / MMS atd.).

 Souhlas uděluji na dobu nezbytnou k dosažení účelů, kterou je doba trvání mého členství v Programu PKU+ v případě účelu (i) a do odvolání v případě účelu (ii). Jsem si vědom/a, že Údaje mohou být poskytovány třetím stranám a zpracovatelům ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů, tj. subjektům spolupracujícím s Nutricií na Programu PKU+, kterými jsou společnosti patřící do skupiny Nutricia a Danone, správci softwaru, reklamní agentury, zasílatelské společnosti, tiskařské společnosti apod. Aktuální seznam těchto subjektů je následující:

Nutricia s.r.o., Prievozská 4, 821 09 Bratislava, IČ: 35710314

Ness, V Parku 2335/20, 148 00 Praha 4, IČ: 45786259

Creanto, Nová cesta 17/1550, 140 00 Praha 4, IČ: 28191633

 Potvrzuji, že jsem byl/a Nutricií jako správcem Údajů informován/a a jsem si vědom/a, že své Údaje a souhlas poskytuji dobrovolně, jsem si vědom/a svých práv vyplývajících ze zákona o ochraně osobních údajů, především z § § 11 a 21, a to zejména že mám právo na základě písemné žádosti požadovat od Nutricie seznam Údajů, které jsou předmětem zpracování, potvrzení, zda jsou nebo nejsou Údaje zpracovávané, na přístup k Údajům, právo požadovat opravu těchto Údajů, likvidaci nesprávných, neúplných nebo neaktuálních Údajů apod. Jsem si vědom/a, že v případě pochybností o dodržování mých práv při zpracovávání Údajů se mohu obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Prohlašuji, že Údaje, které jsem poskytl/la Nutricii, jsou pravdivé a jsem si vědom/a, že jsem povinen/a o jejich změně neprodleně Nutricii informovat.